Subjekt:
Pol:
Ro?en :--
Vreme: :
V.Zona:
Dr?ava - grad: -
GeoKord. _
Astrozmaj - print

KONFIGURACIJE NATALNIH ASPEKATA

NE POSTOJI KONFIGURACIJA VELIKI KRST
NE POSTOJI KONFIGURACIJA T_KVADRAT
NE POSTOJI KONFIGURACIJA YOD
NE POSTOJI KONFIGURACIJA BUMERANG
NE POSTOJI KONFIGURACIJA VELIKI TRIGON
NE POSTOJI KONFIGURACIJA DAVIDOVA ZVEZDA
NE POSTOJI KONFIGURACIJA ZMAJ
NE POSTOJI KONFIGURACIJA MAGI?NI PRAVOUGAONIK
NE POSTOJI KONFIGURACIJA PENTAGRAM

Tekstovi vezani za odre?ene konfiguracije nisu potpuno prilago?eni aspektima, ali ih mo?ete na?i u knjizi
'OSNOVE NATALNE ASTROLOGIJE'
Nazad