Da li ste uspeli da izgradite vaš stav prema životu?

U ovom testu postavljeno Vam je 15 pitanja koja se odnose na izgrađenost Vaših stavova prema različitim životnim situacijama. Njima se ima za cilj saznanje kakav je Vaš stav prema pojedinim situacijama, ljudima i događajima.

Pod stavom podrazumevamo utvrđene, ustaljene odnose prema ljudima ili pojavama. Obično ih izražavamo rečima „ne volim takve i takve ljude, postupke, situacije i sl.“. Stavovi mogu biti pozitivni i negativni, što zavisi od subjektivnog doživaljavanja izvesnih vrednosti. Ljudi vole, optimistični su ili osećaju odgovornost prema nečemu. Pozitivnu vrednost imaju stvari, pojave i ideje koja volimo, a negativnu one koje ne volimo i kojih se čak plašimo. Znači, stavove bismo mogli definisati kao tendenciju da se pozitivno ili negativno reaguje na neku osobu, situaciju ili predmet.

Na postavljena pitanja treba iskreno odgovarati, jer će te samo na taj način moći da saznate da li ste osoba koja ima izgrađene stavove o ljudima, pojavama i događajima. Na svako postavljeno pitanje treba da odgovorite zaokruživanjem samo jednog od ponuđenih odgovora. Najviše možete imati 60 poena. Veći broj poena znači da ste osoba koja ima izgrađenije stavove o nizu stvari i događaja. Manji broj poena označava da ste osoba koja nije dovoljno izgradila svoje stavove o ljudima, događajima ili situacijama.



1. Da li o većini događaja i stvari koje susrećete u životu imate izgrađene stavove?

a) da, uvek imam izgrađeni stav
b) uglavnom imam izgrađeni stav
c) nemam izgrađeni stav
d) ne mogu da odgovorim.


2. Imate li jasnu predstavu o tome kakav treba da bude Vaš brak?.

a) da.
b) uglavnom
c) ne.
d) ne mogu da odgovorim.


3. Da li ste unapred znali šta ćete studirati - učiti?

a) ne.
b) uglavnom.
c) da.
d) ne mogu da odgovorim.


4. Da li imate jasno izgrađena politička gledišta?

a) uglavnom
b) nemam jasno izgrađene stavove u politici .
c) uopšte nemam jasno igrađene stavove u politici .
d) ne mogu da odgovorim.


5. Da li u raznim diskusijama insistirate da se predmet diskusije definiše?

a) da.
b) ne.
c) ponekad.
d) ne mogu da odgovorim.


6. Da li ste u svojim diskusijama principijelni?

a) uglavnom sam principijelan .
b) nisam principijelan .
c) uvek se trudim da budem principijelan .
d) ne mogu da odgovorim.


7. Da li prema svojoj deci ili drugim rođacima imate dosledan stav u odnosu na njihovo vaspitanje?

a) da.
b) ne.
c) uglavnom.
d) ne mogu da odgovorim.


8. Da li se uvek držite datog obećanja?

a) ne.
b) uglavnom se držim
c) uvek se držim
d) ne mogu da odgovorim.


9. Da li Vas sagovornik može lako ubediti u diskusiju ukoliko iznese objektivne činjenice?

a) može lako
b) uglavnom ne može ubediti
c) teško me može ubediti
d) ne mogu da odgovorim.


10. Da li bi lako mogli da počnete da navijate za neki novi klub?

a) da.
b) uglavnom lako.
c) vrlo teško .
d) ne mogu da odgovorim.


11. Ukoliko Vam neko iznese činjenice koje negativno govore o Vašem prijatelju kako tada reagujete?

a) ne prihvatam te činjenice .
b) prestajem da se sa njim više družim .
c) razgovaram sa njim o tome da bi saznao pravu istinu .
d) ne mogu da odgovorim.


12. Da li smatrate da svaki čovek o svim stvarima i ljudima treba da ima izgrađene stavove?

a) uglavnom treba da ima .
b) ne mora da ima .
c) uvek treba da ima .
d) ne mogu da odgovorim


13. Da li je strogo pridržavanje pojedinih stavova vrlina ili ne?

a) to je posebna vrlina .
b) to nije vrlina .
c) to je uslovljeno osobinama ličnosti čoveka .
d) ne mogu da odgovorim.


14. Cenite li ljude koji svakodnevno menjaju svoje stavove?

a) nemam o njima neko posebno mišljenje
b) smatram da su to loše ličnosti .
c) to su ljudi koji su nesigurni u sebe .
d) ne mogu da odgovorim.


15. Šta na Vas može najviše da utiče da bi promenili neki stav?

a) logične činjenice .
b) emocionalna vezanost za neki drugi stav.
c) praktične okolnosti
d) ne mogu da odgovorim.





portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice